Faresymboler på rengjøringsmidler

Faresymboler på rengjøringsmidler

Du har garantert sett disse litt skumle faresymbolene på forskjellige rengjøringsmidler i hjemmet før. Disse nye faresymbolene kom i 2012, og i dette innlegget skal vi forklare de vanligste symbolene på rengjøringsmidler.

Hvis du ønsker å se den fullstendige listen over alle farepiktogrammer og faresetninger, kan du lese mer om de her.

Hvorfor må alle kjemikalier og rengjøringsmidler merkes?

Det kan være litt skummelt å plukke opp et rengjøringsmiddel og se de store, røde symbolene. Renholdsmidler som har faresymboler er nødvendigvis ikke så farlig å bruke. Disse symbolene er merket på produktene for å hjelpe oss med å bruke produktene på en bevisst og trygg måte.

Men, for å kunne bruke produktene på en bevisst og trygg måte, må vi gjøre mer enn bare å se på selve symbolet. Det er også fare- og sikkerhetsetninger vi må se på, og de kan variere fra produkt til produkt, selv med samme faresymbol.

Hvordan bestemmes riktig faremerking på et vaskemiddel?

EU har laget et eget regelverk for kjemikalier, ved navn REACH. I EU/EØS er alle som produserer og distribuerer kjemikalier lovpålagt til å følge de samme beregningsmodellene og ta utgangspunkt i samme forskning når de oppgir egenskapene til kjemiske stoffer, som for eksempel vaskemidler.

I alle rengjøringsmidler er det ofte en kompleks blanding av forskjellige ingredienser som gir de egenskapene vi ønsker: fettløsende, gir glans, fjerner polish, osv.

I vaskemidler for forbrukere er det gjerne mellom 5-15% av aktive ingredienser i produktene. Produkter til profesjonelle renholdere er ofte mer konsentrert og effektive, ofte med 15-30% aktive stoffer. Det betyr også at det ofte er mer faresymboler på renholdsmidler til profesjonelle enn på renholdsmidler til hjemmebruk.

Råstoffene må beregnes nøye for å vite hvilken virkning den kjemiske blandingen vil ha på oss mennesker og miljøet.

Som med det meste annet, så er det noen svakheter med merkingen. Her er noen eksempler:

Det skal lite til for at et vaskemiddel skal merkes som etsende. Derimot betyr det ikke at at all såpe og vaskemidler er like kraftige, bare fordi de har samme merke.

En alkalisk avløpsåpner og et lett grovrengjøringsmiddel vil være merket likt, selv om avløpsåpneren er hissigere enn det lette rengjøringsmiddelet.

Men, hvordan i all verden skal vi klare å skille på kraftige vaskemidler og lettere vaskemidler? Hvordan skal vi vite om et middel er så kraftig at vi må ta ekstra forhåndsregler ved bruk?

Du kan sjekke H- og S-setningene på etikketten, eller sjekke sikkerhetsdatabladet.

Fare- og sikkerhetsetninger

Beregningene vil gi forskjellige fare- og sikkerhetsetninger alt ettersom hvilke stoffer produktet inneholder og hvor konsentrert det er.

Eksempel:

En avløpsåpner til profesjonelle er kraftig og kan inneholde mer enn 50% etsende alkalier. Avløpsåpneren må være konsentrert for å fungere som den skal. Vanlige, lette grovrengjøringsmidler inneholder kanskje ikke mer enn 5% etsende alkalier.

Avløpsåpneren er mye kraftigere og mye mer etsende enn det lettere grovrengjøringsmiddelet.

Eksempel på vanlige H-setninger:

  • H302 Farlig ved svelging
  • H318 Gir alvorlig øyeskade
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Eksempel på S-setninger:

  • P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern
  • P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege

Sikkerhetsdatablad

For en mer detaljert instruksjon på hvordan du trygt bruker vaskemiddelet, bør du sjekke databladet.

Punkt 2.2 og punkt 2.3 i sikkerhetsdatabladet inneholder også andre farer ved produktet.

La oss ta klor som et eksempel.

Flere av oss bruker klor ukentlig uten å egentlig tenke over hvor forsiktig man burde være. Om man blander klor med syrer kan den utvikle en giftig klorgass. Om du har konsentrert klor i toalettet og blander den med en sterkt sur kalkfjerner, så kan det bli skummelt.

For å få nøyaktig svar på om produktet kan reagere når det blandes med andre produkter, kan du lese punkt 2.2 og 2.3 i sikkerhetsdatabladet.

Om du vil vite hva slags verneutstyr det er lurt å bruke, finner du svar i punkt 8 i sikkerhetsdatabladet.

For mer informasjon om eventuelle helsefarer ved bruk av et produkt, kan du se «Øvrige helsefareopplysninger» under punkt 11 i databladet.

Hva betyr de forskjellige faresymbolene?

Vi ønsker å vise en liten oversikt over de vanligste faresymbolene man finner på renholdsprodukter.

Om du ønsker en fullstendig oversikt over alle farepiktogrammene, kan du finne de her.

faresymboler betydning

Visste du?

De fleste håndsåper og sjampoer ville også vært merket med etsesymbol hadde det ikke vært for at hudprodukter beregnes etter et annet regelverk, ved navn INCI.
Selv om sjampoer ville fått et etsesymbol under REACH-regelverket, så betyr ikke det at det er farlig å bruke, men det er en forklaring på ubehaget av å få såpe i øynene.