Innlegg

Hva vil en automatisering av renholdsbransjen bety?

En automatisering av renholdsbransjen kan ha mange fordeler, men også noen ulemper. En av de største fordelene med en automatisering er at det kan øke effektiviteten betraktelig samtidig som det kan bidra til å redusere tid og kostnader knyttet til renholdsarbeidet.

Ved å benytte automatisert utstyr kan renholdsarbeidere utføre oppgaver raskere og mer nøyaktig enn ved tilsvarende arbeid for hånd. Dette kan igjen føre til at renholdsoppgaver som tidligere krevde flere arbeidere, kan utføres av færre. Hvilket igjen kan føre til lavere lønnskostnader og økt lønnsomhet for bedriften, som igjen smitter av på kunden.

Kan redusere risiko for skader og ulykker

Automatisering kan også til en viss grad bidra til å redusere risikoen for skader og ulykker for renholdsarbeiderne i og med de kan unngå å utføre tunge løft eller å gjenta de samme bevegelsene over tid, som igjen kan føre til belastningsskader.

Det kan også redusere risikoen for at arbeidere utsettes for farlige kjemikalier og støv, da eventuelle støvsuger-roboter kan programmeres til å utføre oppgaver i områder man ikke ønsker å eksponere renholdere for.

Kan øke kvaliteten på sikt

En annen fordel med en automatisering innen renholdsbransjen er at det i en del tilfeller faktisk kan øke kvaliteten på renholdet. Automatisert utstyr vil ofte være mer nøyaktig og effektivt enn hvis arbeidet utføres for hånd, noe som vil føre til et renere og mer presentabelt miljø der renholdet utføres.

Ikke bare fordeler

På den annen side kan en slik automatisering også ha noen ulemper.

En av de største ulempene er at det kan føre til at arbeidsplasser forsvinner. Når renholdsarbeid blir automatisert, kan det i verste fall føre til at behovet for renholdere minsker – med oppsigelser eller nedbemanning som følge.

Videre kan en slik automatisering også føre til at renholdsarbeiderne mister kontrollen og innflytelsen over det arbeidet de er satt til å utføre, samt motivasjonen hos dem som rammes.

Koster penger

Det er også viktig å nevne at en automatisering krever en investering, som igjen kan være en hindring for bedrifter som ikke har økonomi til det. Videre vil en automatisering kreve vedlikehold og reparasjoner, som vil være en økt kostnad for bedriften. I tillegg kan det være en utfordring å finne og trene arbeidere som kan vedlikeholde og reparere automatisert utstyr, noe som kan føre til ekstra utgifter for bedriften.

En annen ulempe ved automatisering er at det kan føre til en reduksjon i kreativitet og svekkelse av problemløsningsevnen hos renholderen. Når arbeidet blir automatisert, kan det føre til at arbeidere ikke lenger trenger å tenke kreativt eller løse problemer på egenhånd, noe som kan gå utover arbeiderens faglige utvikling.

Det er også viktig å nevne at automatisering kan føre til en økt avhengighet av teknologi, noe som kan føre til problemer hvis utstyret skulle gå ned eller det oppstår tekniske feil. Hvilket kan føre til forsinkelser og reduksjon i kvaliteten på renholdet.

En kombinasjon kan være best

I mange tilfeller vil den beste løsningen være å kombinere manuelt arbeid med det som kan utføres automatisk. Et godt eksempel på dette kan være et kontorlandskap hvor en renholder tar seg av støvtørk, fjerning av større smusselementer samt tømming av søppel, mens en støvsugerrobot tar seg av støvsugeren – og da gjerne etter personalet har gått hjem.

Mange benytter seg av denne løsningen allerede i dag, og man ser det ofte i områder med større areal, som for eksempel i idrettshaller, hvor en gulvvask ofte kan være svært tidkrevende, samtidig som den skal utføres på tider som er svært ugunstige for en renholder.

Les mer på bloggen vår her.